• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Aktuality 

  Výzva na predkladanie ponúk

   26.06.2019

  Výzva na predkladanie ponúk

  1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

  Obchodné meno: Obec Hucín

  Sídlo: Hucín 76, 049 13 Hucín

  Štatutárny zástupca: Jaroslav Horváth - Starosta

  IČO:     00328316

  Mobil: 0911 613 987

  e-mail: obechucin@mail.t-com.sk

  webové sídlo: www.hucin.ocu.sk

  2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

  www.hucin.ocu.sk

  3. Názov predmetu zákazky:

  Výstavba detského ihriska

  4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:

  Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska, podľa projektovej dokumentácie

  Technické parametre:

  - Certifikované podľa STN EN1176

  - Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177

  - Herné prvky sú navrhnuté podľa projektovej dokumentácie

  - Ihrisko musí byť bezúdržbové

  - Požadovaná minimálna záruka 60 mesiacov

  5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

  9823,84

  6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

  Najnižšia cena s DPH

  7. Dĺžka trvania zákazky:

  Do 30.12.2019 alebo 70 dní od odovzdania staveniska – podľa toho čo nastane skôr

  8. Variantné riešenie:

  neumožňuje sa

  9. Podmienky účasti:

  - identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,

  štatutárny zástupca)

  -Rozpočet vypracovaný v súlade s bodom 4.

  -Doklad v súlade s § 32 ods.1 písm.e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorá zodpovedá predmetu zákazky ( postačuje kópia dokladu)

  10. Požiadavky na predmet zákazky:

  - vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v súlade s STN EN 1177 STN EN1176

  - doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie

  - zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177

  -záruka 60 mesiacov

  11. Lehota na predkladanie ponúk:

  04.07.2019 10:00

  Písomne na adresu verejného obstarávateľa

  Obec Hucín,

  Hucín 76, 049 13 Hucín

  Heslo súťaže: Detské ihrisko – neotvárať!

  12. Termín otvárania ponúk:

  04.07.2019 10:05

  Výsledky vyhotnotenia cenových ponúk budú zverejnené na webovom sídle obce.

  14. Kritériá na hodnotenie ponúk:

  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky.

  13. Zmluva o dielo:

  Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného oznámenia.

  14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
  - Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
  - Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
  - Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
  - Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.
  - Ak mu nebude pridelená dotácia z Úradu Vlády na rozvoj športu pre rok 2019.

  Príloha č.1 Výkaz Výmer

  Príloha č.2 Projekt pre ohlásenie drobnej stavby

  Dňa 26.6.2019

  V Hucíne

  Starosta obce - Jaroslav Horváth

  Zoznam aktualít

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:00 – 15:30
  Utorok: 7:00 – 15:30
  Streda: 7:00 – 15:30
  Štvrtok: 7:00 – 15:30
  Piatok: 7:00 – 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa